حامد سهرابی

09اردیبهشت
اثر تألیفیِ از دف تا کردستان منتشر شد
با مباحثی از مبانی ریتم، وارم آپ ها، درس نامه های مفید ریتم و...

اثر تألیفیِ از دف تا کردستان منتشر شد

کتاب آموزشی «از دف تا کردستان» تألیف حامد سهرابی توسط انتشارات نوای بربط منتشر شد.