جنگ داخلی چین

۱۸اردیبهشت

برای ثبت این عکس یک سرباز را کشتند!

برای ثبت این عکس یک سرباز را کشتند!