جمعیت خیریه امام علی

14آبان
گروه‌های «افشارستان»، «شهاب و ایمان»، «دیوار» و «نفیر» یاری رسان کودکان نیازمند

گروه‌های «افشارستان»، «شهاب و ایمان»، «دیوار» و «نفیر» یاری رسان کودکان نیازمند

کنسرت خیریه گروه‌های «افشارستان»، «شهاب و ایمان»، «دیوار» و «نفیر» به نفع کودکان نیازمند تحت حمایت جمعیت امداد دانشجوئی امام علی (ع) برگزار می شود.