جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های موسیقی

19شهریور
جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های موسیقی برگزار شد
تایید پرونده 5 متقاضی

جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های موسیقی برگزار شد

۱۶ درخواست مجوز آموزشگاه آزاد هنری در جلسه شورای مرکزی نظارت برآموزشگاه های آزاد موسیقی بررسی شد.