جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی

23شهریور
جلسه ۱۷۶ شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی برگزار شد
بررسی ۱۲ پرونده در این جلسه

جلسه ۱۷۶ شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی برگزار شد

صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی، با حضور مدیرکل دفتر آموزش و اعضای این شورا برگزارشده و 12 درخواست در این جلسه بررسی شد.