جشنواره استانی امیری‌خوانی

۲۲اسفند
فراخوان جشنواره امیری‌خوانی برای هنرمندان آوازخوان بالای ۱۲ سال مازندران
با هدف حفظ و احیای موسیقی اصیل مازندرانی و آوازهای بومی

فراخوان جشنواره امیری‌خوانی برای هنرمندان آوازخوان بالای ۱۲ سال مازندران

جشنواره استانی امیری‌خوانی «خشخون» با هدف حفظ و احیای موسیقی اصیل مازندرانی و آوازهای بومی استان فرخوان داد.