جانی کمپ

۲۵فروردین
صدای «جانی کمپ» خاموش شد

صدای «جانی کمپ» خاموش شد

مقامات رسمی اظهار دارند که این خواننده بر اثر حادثه سرش به صخره اصابت کرده هرچند هنوز نظر کارشناسی قطعی اعلام نشده است.