تعامل میان گالری‌ها و هنرمندان جوان

۱۶مهر

کاری کنید نه سیخ بسوزد نه کباب!

کاری کنید نه سیخ بسوزد نه کباب!