تصویری از محل دفن استاد شجریان

۱۸مهر

تصویری از محل دفن استاد شجریان در مشهد

تصویری از محل دفن استاد شجریان در مشهد