تشکیل انجمن‌های صنفی در حوزه‌های آموزش هنری

۱۰شهریور
تاکید مدیرکل دفتر موسیقی بر ایجاد انجمن‌های صنفی در آموزش‌ هنر

تاکید مدیرکل دفتر موسیقی بر ایجاد انجمن‌های صنفی در آموزش‌ هنر

مدیرکل دفتر موسیقی بر اهمیت وجود انجمن‌های صنفی در همه حوزه‌های آموزشی هنری تاکید کرد.