ترامپ،آمریکا،ریاست‌جمهوری،آرتور لفر،نویسنده،اقتصاد،مدال آزادی

۱۱خرداد
ترامپ به نویسنده کتاب خودش «مدال آزادی» می‌دهد!

ترامپ به نویسنده کتاب خودش «مدال آزادی» می‌دهد!

ترامپ به نویسنده کتاب خودش «مدال آزادی» می‌دهد!