تئاتر،امار فروش،نایش

۲۷اسفند

«ملاقات» ۴۰۰ میلیون تومان فروخت/ «ساعت ۸ در کشتی» میزبان ۴۳۰ تماشاچی شد

«ملاقات» ۴۰۰ میلیون تومان فروخت/ «ساعت ۸ در کشتی» میزبان ۴۳۰ تماشاچی شد