بیوک‌آقا شکوری‌ مراغه ای

۰۵تیر

در حمایت از این هنرمند بزرگ ایران

کنسرت بیوک‌آقا شکوری‌ نوازنده گمنام موسیقی ایران به همراه احمد آذرپیرا در شهر مراغه برگزار می‌شود، در ادامه می توانید جزئیات این کنسرت را به همراه معرفی این هنرمند بخوانید