بیانیه‌ی هنرمندان موسیقی ایران در حمایت از هنرمندان افغانستان

۲۳شهریور
بیانیه‌ی هنرمندان موسیقی ایران در حمایت از هنرمندان افغانستان
در کارزار منتشر شد

بیانیه‌ی هنرمندان موسیقی ایران در حمایت از هنرمندان افغانستان

بیانیه‌ی هنرمندان موسیقی ایران در حمایت از هنرمندان افغانستان و محکوم کردن ستیزه‌جوئی طالبان در مقابل فرهنگ و هنر و ملت افغانستان باید در برابر قتل موسیقی و انسانیت ایستاد.