بیانیه

۰۱مرداد
خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان بیانیه ای منتشر کرد

خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان بیانیه ای منتشر کرد

این استان نیازمند تدبیر و کمک مسئولان و همه ما هموطنان است؛ کمکی نه از روی استیصال و صدقه بلکه از روی وظیفه و پاسخ بحق به هموطنان استانی که حق بیشمار بر گردن این ملت دارد.