بزرگ لشگری

۲۲فروردین
در سن ۹۴ سالگی

در سن ۹۴ سالگی

بزرگ لشگری از از نوازندگان و آهنگسازان مطرح موسیقی کشورمان صبح ۲۱ فروردین در سن ۹۴ سالگی درگذشت.