باز آلدرین

۱۸خرداد

عکاس این عکس از سوژه مشهورتر است

عکاس این عکس از سوژه مشهورتر است