اکسپوی ۲۰۱۵ میلان

24شهریور
نهمین طنین موسیقی نواحی ایران در المپیک فرهنگی ۲۰۱۵

نهمین طنین موسیقی نواحی ایران در المپیک فرهنگی ۲۰۱۵

مخاطبان اکسپوی ۲۰۱۵ میلان این بار شاهد اجرای گروه موسیقی آئینی کردی هستند که بخش دیگری از تنوع موسیقی نواحی ایران را در این المپیک فرهنگی ملل به نمایش می‌گذارد.
+بیش از ۱۴۰ کشور در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان شرکت دارند!