اکسپوی ۲۰۱۵ میلان

۲۴شهریور
نهمین طنین موسیقی نواحی ایران در المپیک فرهنگی ۲۰۱۵

نهمین طنین موسیقی نواحی ایران در المپیک فرهنگی ۲۰۱۵

مخاطبان اکسپوی ۲۰۱۵ میلان این بار شاهد اجرای گروه موسیقی آئینی کردی هستند که بخش دیگری از تنوع موسیقی نواحی ایران را در این المپیک فرهنگی ملل به نمایش می‌گذارد.
+بیش از ۱۴۰ کشور در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان شرکت دارند!