اپل

27اردیبهشت

قرارداد تلویزیونی اپل با ریدلی اسکات

قرارداد تلویزیونی اپل با ریدلی اسکات

05مهر

نظر جالبی که استیو جابز درباره «مرد آهنی ۲» داشت

نظر جالبی که استیو جابز درباره «مرد آهنی ۲» داشت