امیر قهرمانی

۱۹بهمن
۲۴ بهمن ماه سال جاری

۲۴ بهمن ماه سال جاری

امیر قهرمانی (بیداد) با همراهی گروه «به همین نزدیکی» در تهران به روی صحنه می رود.
+ عکسهای موسیقی ایرانیان از تمرینات این گروه برای اجرای کنسرت