اقتصاد سیاسی

16دی
«نویز: اقتصاد سیاسی موسیقی» منتشر شد

«نویز: اقتصاد سیاسی موسیقی» منتشر شد

مترجم کتاب «نویز» اثر ژاک آتالی می‌گوید که نویسنده در این کتاب نسبت میان موسیقی و قدرت را با استادی مطرح می‌کند. بحث مهم این است که چگونه طبقه بورژوازی موسیقی را وارد مناسبات کالایی کرد؟