افغانستان،فرهنگ،تبلیغات،ادب

۲۲اردیبهشت

دیدار اهالی فرهنگ و ادب افغانستان با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

دیدار اهالی فرهنگ و ادب افغانستان با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی