اعضای شورای عالی خانه موسیقی

۱۷آبان
با رای مجمع عمومی

با رای مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده خانه موسیقی بعد از ظهر دیروز (۱۶ آبان ماه) جهت انتخاب اعضای شورای عالی خانه موسیقی برگزار شد.
+انتخاب «محمدرضا شجریان» به عنوان یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی