اعضای شورای عالی خانه موسیقی

17آبان
با رای مجمع عمومی

با رای مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده خانه موسیقی بعد از ظهر دیروز (۱۶ آبان ماه) جهت انتخاب اعضای شورای عالی خانه موسیقی برگزار شد.
+انتخاب «محمدرضا شجریان» به عنوان یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی