اعضای شورای ارکستر ملی ایران

۲۱اسفند
معرفی اعضای شورای ارکستر ملی ایران

معرفی اعضای شورای ارکستر ملی ایران

اعضای شورای ارکستر ملی ایران طی جلسه ای معرفی شدند.