اصغر رفیعی جم

11آبان

فیلم | ایرج قادری برگمان نبود اما مبتذل نمی‌ساخت و کارش را بلد بود!

فیلم | ایرج قادری برگمان نبود اما مبتذل نمی‌ساخت و کارش را بلد بود!