استفان مالارمه

۲۷آبان
مرتضی کاخی: شاملو فرانسه‌اش خوب نبود که بتواند از «استفان مالارمه» چیزی ترجمه کند

مرتضی کاخی: شاملو فرانسه‌اش خوب نبود که بتواند از «استفان مالارمه» چیزی ترجمه کند

موضع‌گیری یک شاعر در مورد اتهامات وارد شده به «احمد شاملو» درباره سرقت هنری