استفاده از bisphone

17آبان
کارن همایون‌فر، زنگ تماس ساخت!

کارن همایون‌فر، زنگ تماس ساخت!

در اتفاقی که کمتر در ایران سابقه داشته هنرمندان و سینماگران ایرانی در تولید یک نرم افزار ارتباطی مشارکت کرده اند.