استاد قیصر امین پور

۱۰آبان

درگذشت استاد در سالگرد فوت شاگردش

درگذشت استاد در سالگرد فوت شاگردش