استاد ابراهیم شریف‌زاده

19تیر
حال استاد شریف‌زاده از زبان فرزندش:

حال استاد شریف‌زاده از زبان فرزندش:

اوضاع مالیِ استادِ آوازِ خراسان اسف‌بار است