استاد ابراهیم شریف‌زاده

۱۹تیر
حال استاد شریف‌زاده از زبان فرزندش:

حال استاد شریف‌زاده از زبان فرزندش:

اوضاع مالیِ استادِ آوازِ خراسان اسف‌بار است