ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران

۱۲تیر
فراخوان تازه بنیاد رودکی برای ارکسترهای دولتی منتشر شد
برای همکاری با رهبران ارکستر جوان

فراخوان تازه بنیاد رودکی برای ارکسترهای دولتی منتشر شد

بنیاد فرهنگی هنری رودکی برای همکاری با رهبران ارکستر جوان کشورمان جهت حضور در مجموعه ارکستر های دولتی فراخوانی را منتشر کرد.