ارکستر فردوسی مشهد

20اردیبهشت

کنسرت ارکستر فردوسی مشهد

همزمان با یادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی، ارکستر بزرگ فردوسی به اجرای برنامه خواهد پرداخت.