ارکستر سمفونیک دفتر موسیقی و سرود صداوسیما

11مرداد
به رهبری سهراب کاشف

به رهبری سهراب کاشف

ارکستر سمفونیک دفتر موسیقی و سرود صداوسیما در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سرود ملی کشور را اجرا می کند.