ارکستر سمفونیک تهران در جبهه

۱۸مهر

عکس؛

تصویری از اعزام ارکستر سمفونیک تهران به جبهه‌های جنگ در اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ هجری خورشیدی حاضرین در عکس از چپ به راست عبارتند از: علیرضا قوامی (نوازنده پرکاشن)، علیرضا خورشیدفر (نوازنده کنترباس)، سیاوش (ابوالقاسم) ظهیرالدینی (نوازنده ویولا)، رضا دبیری (نوازنده ترومبون)، محمدرضا احمدیان (نوازنده فاگوت)، رضا خدامی (نوازنده فلوت) و شادروان بهمن پورقناد (نوازنده فاگوت)