ارکستر سازهای ملی سن پترزبورگ

۰۶آذر
با ارکستر سازهای ملی این شهر

با ارکستر سازهای ملی این شهر

کیوان ساکت از سفر به سن‌پترزبورگ برای اجرای آثار خود توسط ارکستر سازهای ملی این شهر و روی صحنه رفتن در مقام سولیست تار گفت.