ارکستر زهي پارسيان

۰۸آذر

ایلنا:

ارکستر زهی پارسیان در تمام سال‌های فعالیت خود به خوبی نشان داد که قابلیت اجرا ژوست(تعبیری از اجرای هماهنگ و یکصدای ارکستر) را با کیفیت قطعات موسقی کلاسیک غرب دارد. این ارکستر بعداز ارکستر سمفونیک تهران که نماینده فرهنگی دولت است و ازسوی دولت حمایت مالی نیز می‌شود، تنها گروه خصوصی (بعد از گروه کامکارها […]