اركستر مهرنوازان

۲۰خرداد

کنسرت فرهاد فخرالدینی و عقیلی

فرهاد فخرالدینی پس از گذشت یک سال، ارکستر مهرنوازان را در شیراز رهبری می کند.