اركستر سمفونيك آذربايجان

۰۵اردیبهشت

کنسرت ارکستر سمفونیک آذربایجان

کنسرت «ارکستر سمفونیک آذربایجان» در شهر تهران برگزار می شود