اركستر‌ سمفونيك تهران

۲۱مرداد

کنسرت ارکستر‌ سمفونیک تهران

ارکستر‌سمفونیک تهران به رهبری نادر‌مرتضی‌پور به‌ روی صحنه خواهد رفت.