اركستر‌ سمفونيك تهران

21مرداد

کنسرت ارکستر‌ سمفونیک تهران

ارکستر‌سمفونیک تهران به رهبری نادر‌مرتضی‌پور به‌ روی صحنه خواهد رفت.