ادیب وحدانی

۱۱دی
پیرمرد، حنجره ما بود

پیرمرد، حنجره ما بود

ادیب وحدانی (منتقد موسیقی): اوخ اوخ اوخ. دلم شکست، به نحو مطلقاً بی‌درمانى. یکى از بزرگ‌ترین قهرمان‌هاى زندگی‌ام درگذشت. «لمى کیلمیستر» صدایى داشت که به نظر همه ما -متال‌بازهاى واپس‌گرا- خودِ خودِ خودِ صداى دث‌متال بود. آهنگ‌هاش هم یک راکِ ساده‌ی خشنِ بى‌حد اندوده از انرژى بود. بسیارى از آثار راک را وقتى بازنوازى می‌کرد، […]