اداره کل میراث فرهنگی لرستان

29شهریور
بلاتکلیفی میراث معنوی موسیقی لرستان

بلاتکلیفی میراث معنوی موسیقی لرستان

رئیس انجمن موسیقی لرستان خواستار تاسیس موزه موسیقی در استان شد.