اجرای گروه گیل و دیلم

27بهمن
شادیانه های هزارساله گیلان مخاطبان جشنواره را به وجد آورد

شادیانه های هزارساله گیلان مخاطبان جشنواره را به وجد آورد

اجرای گروه «گیل و دیلم» با قطعه دیلمان که شاه نوری بر اساس قصه دیلمان ساخته بود، شروع شد. بعد از اجرای مقدمه دیلمان توسط گروه «گیل و دیلم» رضا شاه نوری، سرپرست این گروه گفت: «ما امشب به نمایندگی از خطه گیلان در خدمت شما هستیم. موسیقی گیلان و دیلمان ریشه در هزار سال دارد.»