اجرای صحنه ای رضا یزدانی

۲۸آبان
آخرین هفته آبان ماه ۱۳۹۷

آخرین هفته آبان ماه ۱۳۹۷

اجرای صحنه ای رضا یزدانی، آخرین هفته آبان ماه ۱۳۹۷ برای اولین بار در مرکز همایش های بین المللی تبریز برگزار می شود.