اجرای صحنه ای رضا یزدانی

28آبان
آخرین هفته آبان ماه ۱۳۹۷

آخرین هفته آبان ماه ۱۳۹۷

اجرای صحنه ای رضا یزدانی، آخرین هفته آبان ماه ۱۳۹۷ برای اولین بار در مرکز همایش های بین المللی تبریز برگزار می شود.