ابراهیم شریف‌زاده

۱۹تیر
حال استاد شریف‌زاده از زبان فرزندش:

حال استاد شریف‌زاده از زبان فرزندش:

اوضاع مالیِ استادِ آوازِ خراسان اسف‌بار است

۰۴تیر
غفور محمدزاده پژوهشگر موسیقی عنوان کرد:

غفور محمدزاده پژوهشگر موسیقی عنوان کرد:

ابراهیم شریف‌زاده که به علت بیماری قلبی و اُفت سطح هوشیاری به بیمارستان منتقل شده بود، اکنون اوضاع خوبی دارد و آواز هم می‌خواند. غفور محمدزاده پژوهشگر موسیقی درباره آخرین وضعیت استاد ابراهیم شریف‌زاده گفت: آخرین تماسی که من با بیمارستان داشتم خبر سلامتشان را شنیدم. حالش خوب شده و حتی آواز هم می‌خواند. البته […]