ابراهیم حسینی

06آبان
تألیف «ابراهیم حسینی»

تألیف «ابراهیم حسینی»

اثر تألیفی «ابراهیم حسینی» تحت عنوان «ردیف جامع موسیقی ایران»، در قالب ۴۷۵ مبحث از گوشه های غیر تکراری در ردیف های مختلف و گوشه های پراکنده که به صورت شفاهی از بزرگان فقید موسقی ایرانی فرا گرفته شده، گرد آوری و تدوین گشته است.
+ابراهیم حسینی: ردیف های معتبر کنونی در برگیرنده همه گوشه های موسیقی ایرانی نیست