ئاویه‌ر

13مهر
جشنواره بین اللملی تکنوازی «ئاویه‌ر» برگزار می شود

جشنواره بین اللملی تکنوازی «ئاویه‌ر» برگزار می شود

جشنواره بین المللی تکنوازی “ئاویه‌ر” توسط انجمن موسیقی کردستان برگزار خواهد شد.