آلبوم آرایش غلیظ

۰۴شهریور
«آرایش غلیظ» را صرفا به عنوان یک تجربه دوست دارم

«آرایش غلیظ» را صرفا به عنوان یک تجربه دوست دارم

همایون شجریان درباره تجربه خود در خوانندگی آلبوم موسیقی «آرایش غلیظ» تأکید کرد: آلبوم «آرایش غلیظ» تغییر در سبک خوانندگی من نبوده چراکه خوانندگان بسیاری هستند که می توانند سایر سبک ها مثل پاپ، راک و غیره را قطعا بهتر از من بخوانند از اهمین رو این آلبوم تنها یک تجربه ویژه برای من بوده است.
+ نسل ما نسل تجربه گرا است و همیشه دیوار بلند مخالفت ها، بایدها و نبایدها برای مان وجود داشته و ما خود را آماده کردیم تا از این دیوار بگذریم