آرش شهریاری

23آبان
آرش شهریاری: جشنواره موسیقی جوان در رشد تنبور کمک کرده است

آرش شهریاری: جشنواره موسیقی جوان در رشد تنبور کمک کرده است

آرش شهریاری معتقد است که جشنواره موسیقی جوان بسیار اصولی و بنیادی است و نقش بسزایی در رشد ساز تنبور و دیگر سازهای نواحی ایران داشته است.