آرای فارابی در باب موسیقی

۲۷اسفند
بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی

بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی

معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» را برگزار کند.